Altana w ROD

Podziel się

Altana działkowa stanowi najczęściej spotykany element wyposażenia działki w ROD.

Nie brak wśród nich prawdziwych perełek, świadczących o tym, że dla niektórych działkowców altana stanowi swoistą wizytówkę.

Różnorodność ich stylu, niekiedy może nawet kontrowersyjnego, sprawia, że altanom poświęcono już opracowania naukowe, a nawet artystyczne. Niewątpliwie wpływ na tę różnorodność ma fakt, że budowa altan w ROD została maksymalnie odformalizowana, co wielu działkowców wykorzystuje, by popuścić wodze fantazji i dać upust swym pasjom twórczym.

Altana w ROD – przepisy, wytyczne, procedury

Jeżeli chodzi o tzw. proces inwestycyjny, to budowa altany nie wymaga projektu budowlanego, ani wizyt w urzędach i uzyskiwania pozwoleń. Prawo budowlane zwalnia działkowców z takich obowiązków. Formalności te nie są zbyt dolegliwe również na gruncie przepisów wewnątrzogrodowych.

§ 45 regulaminu ROD nakazuje zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy altany, załączając rysunek uwzględniający powierzchnię i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki. W przypadku uzasadnionych podejrzeń naruszenia przepisów przy budowie lub sprzeczności z informacjami ujętymi w zawiadomieniu, zarząd może nakazać wstrzymanie budowy. Oczywiście, pomimo uprawnień zarządu ROD, działkowiec sam odpowiada za właściwe usytuowanie altany zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących. Stąd, w przypadku ich naruszenia, nie można się zasłaniać argumentem, że zarząd nie zareagował wcześniej, a robi to dopiero po wybudowaniu obiektu.

Porady prawne dla działkowców – Jan Stańczyk (13.01.2022)

Złamanie przepisów

Co istotne, złamanie przepisów w zakresie gabarytów altany działkowej jest tzw. samowolą budowlaną. Dla organów nadzoru budowlanego stanowi to przesłankę do wydania nakazu rozbiórki – nawet całego obiektu. Co więcej, podejrzewając zaistnienie takiego naruszenia, zarząd ROD powinien zgłosić je do organów nadzoru. Oczywiście, nadzór może podjąć postępowanie i wydać nakaz rozbiórki również bez takiego zgłoszenia. Zatem lekceważenie ograniczeń wynikających z prawa grozi poważnymi konsekwencjami.

Altana w ROD – wielkość

Dopuszczalne gabaryty altany działkowej określa art. 2 ust. 9a) ustawy o ROD. Stanowi, że jest to obiekt o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2. Powierzchnię zabudowy obliczamy uwzględniając obrys wyznaczony przez ściany zewnętrzne. Przez dach płaski przyjmuje się zwykle dach o kącie nachylenia poniżej 12°.

Altana w ROD – lokalizacja

Planując miejsce dla altany warto uwzględnić zarówno przepisy regulaminu, jak i powszechnie obowiązujące. Według Regulaminu ROD, powinna ona być usytuowana co najmniej 3 m od granicy działki. Dopuszczalne wyjątki, np. dla wąskiej działki, określono w § 44 ust. 5 i 6. Kwestia przepisów powszechnie obowiązujących jest bardziej dyskusyjna. Aby uniknąć kłopotów budując altanę na działce znajdującej się przy granicy ogrodu, lepiej przyjąć, że ściana z oknem nie może być zlokalizowana bliżej niż 4 m sąsiedniej działki budowlanej, a ściana ślepa 3 m. Przepisy dotyczące budowy stosujemy odpowiednio do rozbudowy altany.

Uwaga!

Często spotykanym błędem jest twierdzenie, jakoby na działce w ROD, poza altaną, można było wznosić również inny obiekt gospodarczy, np. garaż, o powierzchni do 35 m2. Wynika to z mylnej interpretacji prawa budowlanego, które budowę takich obiektów zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Rozumowanie to nie uwzględnia jednak postanowień ustawy o ROD. W art. 2 pkt 7 stanowi ona, że szczegółowe zasady zagospodarowania działki określa regulamin ROD. Zatem, jeżeli obowiązujący w ogrodzie regulamin nie dopuszcza wznoszenia takich obiektów, to właśnie jego postanowienia będą miarodajne przy rozstrzyganiu tej kwestii.

Sprawdzaj aktualności na stronie Polskiego Związku Działkowców.

 

Te porady też mogą zainteresować:

Prawo dla działkowców (nagranie webinaru)

„Dziedziczenie” działki w ROD

Wyposażenie działki w ROD

Regulamin ROD

Jak „kupić” działkę w ROD

 

Inni czytali / oglądali również:

Sposoby i ekologiczne środki ochrony roślin

Pesto z bazylii

Oparzenia słoneczne owoców

 

 

 

Fot. Shutterstock.com

Podziel się