Jak „kupić” działkę w ROD

Podziel się

Jak „kupić” działkę w ROD? Czy można stać się właścicielem takiej działki? Zasady nabywania prawa do działki reguluje ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych (urod).

Zasadniczo, prawo to można nabyć w dwojaki sposób – zawierając umowę dzierżawy działkowej ze stowarzyszeniem ogrodowym, bądź „przejmując” prawo do działki od dotychczasowego działkowca. Ponadto, ustawa przewiduje swoiste „dziedziczenie” prawa do działki (art. 38 urod) – temat ten zostanie omówiony w kolejnej publikacji.

Jak „kupić” działkę w ROD? Od stowarzyszenia lub…

Jeżeli chodzi o zawarcie umowy dzierżawy działkowej ze stowarzyszeniem, ustawa nie przewiduje szczególnej formy dla tej czynności. Jednak zasadą jest, że ma ona formę pisemną. W ogrodach prowadzonych przez Polski Związek Działkowców, zgodnie ze statutem stowarzyszenia, umocowanym do zawarcia takiej umowy będzie zwykle zarząd ROD. W takim przypadku, nabycie prawa do działki następuje z chwilą jej podpisania.

…od działkowca

Inaczej jest w sytuacji nabycia prawa od dotychczasowego działkowca. Po pierwsze, przedmiotem umowy nie jest ustanowienie prawa dzierżawy, a przejęcie praw i obowiązków od dotychczasowego działkowca (strony umowy dzierżawy działkowej). Ustawa (art. 41 urod) określa również formę, w jakiej powinna być zawarta transakcja – pisemna, z poświadczonymi przez notariusza podpisami. To o tyle istotne, że forma ta zaliczana jest do kategorii form szczególnych, o których mowa w art. 73 § 2 Kodeksu cywilnego.

W konsekwencji, brak poświadczenia podpisów przez notariusza czyni umowę nieważną. Wzory umowy, są dostępne na www.pzd.pl.

Poza wymogiem co do formy, ustawa przewiduje, że umowa podlega zatwierdzeniu przez stowarzyszenie prowadzące ROD. W tym celu należy złożyć wniosek do zarządu ROD, który ma 2 miesiące na ewentualne zablokowanie transakcji. Odmowa zatwierdzenia umowy – pod rygorem nieważności – musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

Wymóg ten jest o tyle istotny, że każda ze stron umowy może zaskarżyć decyzję stowarzyszenia do sądu. Ustawa nie precyzuje przesłanek odmowy, wskazując jedynie, że może to nastąpić „z ważnych powodów”. Wymóg uzasadnienia, w połączeniu z sądową kontrolą odmowy zatwierdzenia, gwarantują, że stowarzyszenie nie może nadużywać tej kompetencji. W praktyce działkowcy mają więc stosunkowo szeroką swobodę w dysponowaniu prawem do działki. Co istotne, jeżeli w terminie 2 miesięcy stowarzyszenie nie zajmie stanowiska w sprawie, umowa z mocy ustawy jest uznawana za zatwierdzoną.

Jak „kupić” działkę w ROD? Warto wiedzieć

  • Ustawa uprawnia stowarzyszenie do zmiany stron umowy. Mianowicie, może ono odmówić zatwierdzenia umowy, wskazując jednocześnie inną osobę, która (za kwotę wskazaną w umowie) nabędzie prawo do działki. Mechanizm ten jest zakazany, jeżeli stronami umowy są osoby bliskie (członkowie rodziny wymienieni w art. 2 pkt 8 urod). Wskazanie innej osoby będzie skuteczne, jeżeli w terminie 2 tygodni zapłaci ona za działkę. Brak zapłaty spowoduje, że umowa będzie uznawana za zatwierdzoną pomiędzy jej pierwotnymi stronami.
  • Skutkiem nabycia prawa do działki jest automatyczne objęcie własności zlokalizowanych na niej nasadzeń i naniesień (np. altany). Rodzi też obowiązek ponoszenia opłat ogrodowych na rzecz ROD. Ponadto, zgodnie z art. 48 urod, nowy działkowiec może zażądać ustanowienia członkostwa w stowarzyszeniu prowadzącym ogród. To o tyle istotne, że uzyska wówczas pełnię praw do współdecydowania o sprawach ROD.

UWAGA! Zgodnie z art. 27 urod, prawo do działki może posiadać tylko jedna osoba. Wyjątkowo współposiadać prawo mogą małżonkowie. Zatem umowa, która przenosi prawo do działki (wspólnie) np. na rzecz matki i córki, czy też osób pozostających w konkubinacie, będzie niezgodna z ustawą, co czyni ją nieważną (art. 58 kc).

 

Treść ustawy o rodzinnych ogrodach państwowych znajdą Państwo na stronie Polskiego Związku Działkowców pod tym linkiem.

 

Inne porady prawne na naszym portalu:

Wyposażenie działki w ROD

Regulamin ROD

Prawidłowe zagospodarowanie działki ROD (wideo)

Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej – dodatkowe pytania do webinaru “Prawo dla działkowców” (wideo)

„Dziedziczenie” działki w ROD

 

Fot. Shutterstock.com

Podziel się