Walne zebrania w ROD – Twój głos też się liczy!

Podziel się

Nie pozwólmy, aby wszelkie decyzje zapadały bez naszego udziału!

Jednym z najważniejszych wydarzeń w ROD są walne zebrania. Odbywają się one raz w roku, najczęściej od marca do 15 maja. Ma prawo w nim uczestniczyć każdy działkowiec, który jest członkiem PZD w danym ogrodzie. O zebraniu jest zawiadamiany pisemnie (za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio za pokwitowaniem) albo za pośrednictwem e-maila.

  • Walne zebranie w ROD jest najwyższym organem PZD. W praktyce oznacza to, że ma prawo do podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących ROD. Na walnym zebraniu, działkowcy mają możliwość uzyskania informacji o stanie środków ogrodowych oraz celach, na które zostały one wydatkowane. Podejmują decyzje w sprawie sprawozdań, planu pracy oraz preliminarzy finansowych ROD. Mogą również zapoznać się z wynikami kontroli ROD przeprowadzonej przez organ wyższego stopnia.

Polecamy e-broszurę „Śmieci w ROD i na działce”, dzięki której można racjonalnie, ekologicznie oraz zgodny z prawem zarządzać odpadami na działce w ROD.

WAŻNE!

Walne zebrania określają wysokość opłat ogrodowych na dany rok, tj. za dostawę energii elektrycznej i wody, wywóz śmieci oraz na koszty związane funkcjonowaniem i zarządzaniem ROD, ochroną, konserwacją infrastruktury ogrodowej, pracami porządkowymi, podatkami oraz opłatami publicznymi.

Zebrania w ROD – o tym warto wiedzieć…

Decydują również o realizacji inwestycji i remontów ROD, np. modernizacji ogrodzenia, sieci energetycznej, sieci wodociągowej, domu działkowca, które najczęściej wiążą się ze zobowiązaniem działkowców do dodatkowej partycypacji finansowej w kosztach zadania.

 

Inne porady:

Nie czyń drugiemu działkowcowi, co tobie niemiłe

„Dziedziczenie” działki w ROD

Wyposażenie działki w ROD

Regulamin ROD

Jak „kupić” działkę w ROD

Walne zebrania w ROD

 

 

Fot. Shutterstock.com

Podziel się