Konsekwencje za brak opłat ogrodowych

Podziel się

Jakie są konsekwencje za brak opłat ogrodowych w terminie?

W jaki sposób, w świetle ustawy o ROD, zarząd ROD może egzekwować zaległe opłaty od działkowców?

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, każdy działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. W zakresie zasad ustalania i uiszczania opłat ogrodowych ustawa o ROD odsyła do Statutu stowarzyszenia ogrodowego (PZD), który w § 144 ust. 2 stanowi, że opłaty ogrodowe uchwalane są corocznie przez walne zebranie, które określa wysokość lub sposób wyliczenia tych opłat oraz termin ich uiszczenia (jednak nie później niż do 30 czerwca danego roku).

Konsekwencje za brak opłat ogrodowych

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 6 Regulaminu ROD, działkowiec ma obowiązek uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez uprawnione Statutem organy PZD w terminach przez nie ustalonych, a w przypadku opóźnienia – wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi. W przypadku nieopłacenia opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie ROD terminach, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie, licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. Jeżeli dzień oznaczony jako termin wpłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego. Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto ROD albo datę wpłaty w kasie ROD (§ 19 Regulaminu ROD).

Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały uregulowane w art. 481 k.c. W związku z tym, że stopa odsetek ustawowych nie została określona w przepisach związkowych, działkowiec jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Dokładną wysokość odsetek za opóźnienie ogłasza Minister Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie z najnowszym Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, od dnia 29 maja 2020 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 5,6% w stosunku rocznym.

Porady prawne dla działkowców – Jan Stańczyk (13.01.2022)

Ponadto, zgodnie z § 20 Regulaminu ROD, w przypadku opóźnienia wpłaty opłat ogrodowych, zarząd ROD ma obowiązek wezwać na piśmie działkowca do dokonania wpłaty należności w oznaczonym terminie informując jednocześnie, że niewykonanie wezwania (w całości lub części) zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w ustawie (m.in. możliwością wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej). Pisemne wezwanie doręcza się działkowcowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Koszty wezwania obciążają działkowca. W razie niewykonania wezwania zarząd ROD może w odpowiednim trybie wytoczyć powództwo o zapłatę należności do właściwego sądu powszechnego.

Z powyższego wynika, że konsekwencje za brak opłat ogrodowych to konieczność zapłaty odsetek oraz kosztów wezwania do zapłaty przez działkowca, na które na pewno składają się koszty związane z doręczeniem działkowcowi pisma za pośrednictwem poczty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz koszty papieru i druku.

Jeżeli zaś chodzi o inne koszty, jeżeli zarząd ROD będzie w stanie wykazać, że poniósł również inne uzasadnione koszty związane z przygotowaniem wezwania i jego dostarczeniem, będzie dopuszczalne również obciążenie tymi kosztami działkowca.

radca prawny Monika Pilzak, Biuro Prawne KR PZD

 

Sprawdzaj aktualności na stronie Polskiego Związku Działkowców

 

 

Inni czytali / oglądali również:

Opłata za śmieci w ROD

Udział w kosztach budowy infrastruktury ogrodowej w ROD

Blokada dostawy prądu do działki w ROD

Prawo dla działkowców (nagranie webinaru)

Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej – dodatkowe pytania do webinaru „Prawo dla działkowców”

 

 

Fot. Shutterstock.com

Podziel się
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Wpisz swój komentarz :)x